MR (Medezeggenschapsraad)

Op 1 februari 1982 is de wet medezeggenschap in het onderwijs in werking getreden. Deze wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. In de MR zitten momenteel drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van het team. Men vergadert er maandelijks over onderwijs aangelegenheden en over hoe het Onderwijs in de school gestalte moet krijgen.
 

Ouders  
 Rachel Buikema  moeder van Naeva en Noam
 Marieke Bakker  moeder van Saar, Joris en Maartje
   

 

 Team  
 Eeva Rijsdijk      lid namens personeel
Janneke Schrijver  lid namens personeel
   

 
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In geval u deze vergadering bij wilt wonen wordt het op prijs gesteld wanneer u dat van te voren meldt.

mailadres: medenzeggenschapsraad@obsdewereld.eu

Link naar het Jaarverslag MR 2015-2016
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Partners Primair Onderwijs (PPO) de Link is een samenwerkingsverband van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. PPO de Link kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de tien scholen van dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd.
OBS de Wereld vaardigt twee leden van de MR af naar de GMR; één lid van de oudergeleding en één van de personeels-geleding.