Openbare Basisschool de Wereld    
Schaepmanstraat 161
6702 AV Wageningen
Tel. 0317- 413029
 
 
 
Wageningen, september 2019
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
 
In het komende schooljaar gaat de school, samen met ouders, weer veel activiteiten / feesten en vieringen verzorgen voor de leerlingen van de school. Daarvoor vragen wij u een vrijwillige activiteitenbijdrage van € 20, - per kind. Dit bedrag wordt gedurende het schooljaar besteed aan:
 
Een sinterklaascadeau, een paasontbijt, de kerstviering, een ijsje aan het einde van het schooljaar, etc. Ook kosten voor een viering van de Kinderboekenweek, Vader- en Moederdag, zijn zaken die betaald worden uit de ouderbijdrage/activiteitenbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen wij deze dus niet realiseren. De school kan deze kosten niet zelf opbrengen. Wij hopen van harte dat u bereid bent deze bijdrage te betalen.
 
In dit schooljaar vragen wij u ook € 27,50 per leerling te betalen voor het schoolreisje. Zonder deze bijdrage kan uw kind niet mee op deze fijne dag.
Het is voor de ontwikkeling van uw kind van groot belang om samen met zijn/haar groep activiteiten te delen en te vieren. Dit vergroot de sociale en emotionele binding tussen de kinderen en de leerkrachten. Zo gaat uw kind met nog meer plezier naar school.
 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken de bedragen van € 20,- + € 27,50 per leerling voor
31 oktober 2019 over te maken op:
Rekeningnummer: NL37 INGB 0007 8800 22  t.n.v. Ouderactiviteiten OBS de Wereld
 
Graag met vermelding van de naam en groep van uw kind.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens het team OBS de Wereld,
 
Monique Delno